PrimeSTAR HS ДНК полимеразата е нов високопрецизен ензим за PCR, който предлага максимална прецизност, както и увеличена дължина на продуктите (8.5 kb за човешка геномна ДНК; 22 kb за ламбда ДНК). Създаден с цел да се използва за клониране (напр. амплифициране на кДНК библиотеки) и секвениране, той предлага изключитело висока точност и е единствения ензим, чиято прецизност е изчислена чрез пряк секвенционен анализ. Секвенционния анализ предлага по-реалистична оценка на актуалната честота на грешките, отколкото други често използвани индиректни фенотипни анализи (напр. Lacl), използвани от други доставчици и които са склонни към грешки, поради летални и тихи мутации.
Той също предлага отлична амплификационна ефективност и намалени реакционни времена. Позволява извършване на антитяло-опосредствания хот-старт PCR предотвратява фалшиви инициации по време на стартирането на реакциите, дължащи се на неправилен прайминг или неправилно усвояване на праймерите, намалявайки фона.
PrimeSTAR HS ДНК полимеразата проявява изключителна ефективносат на прайминга. Следователно високоспецифична амлификация може да бъде постигната с използването на кратко време за каляване – само 5-15 секунди.

PrimeSTAR HS (Премикс): PrimeSTAR HS (Премикс) е оптимизирана смес, състояща се от PrimeSTAR HS ДНК полимераза – високопрецизна ДНК полимераза, реакционен буфер и смес от дНТФ с двойна концентрация. Това е отличен продукт за високоефективни приложения, поради предварително пригoтвената реакционна смес, която позволява намаляване на риска от замърсяване.

Забележка относно сравняването на прецизностите: Takara е избрала да използва секвенционен анализ за определяне на нивото на грешката, защото повечето изследователи, нуждаещи се от висока прецизност, осъществяват серии от реакции: PCR, клониране и секвениране. Определянето на нивото на грешката чрез пряк секвенционен анализ, следователно, съответства много повече на нивото, което изследователите ще очакват по време на своята собствена работа. Моля отбележете, че стойностите получени, чрез използването на различни методи за измерване на прецизносстта (напр. пряко секвениране, метода на Кункел (Kunkel), метода на Клан (Cline), lacI метод и т.н.) не водят до пряко съпоставими резултати.

Характеристики

 • Висока точност със силна екзонуклеазна активност, водеща до изключително ниско ниво на грешките – само 12 грешки на 250 000 bp;
 • Висока ефективност на амплифицирането – по-висока, отколкото на Taq полимеразата;
 • Отлично представяне дори върху GC-богати образци;
 • Стабилно амплифициране с висок толеранс към вариращи реакционни условия (единичен протокол за PCR може да се използва за амплифициране на продукти с вариращи размери);
 • Увеличена дължина на продуктите до 8.5 kb върху човешка геномна ДНК, 10 kb върху геноомна ДНК от E. Coli и 22 kb върху ламбда ДНК;
 • Малки реакционни времена, поради увеличена ефективност на прайминга;
 • Високоспецифичност, дължаща се на антитяло-опосредстван хо-старт предотвратяващ фалшиви инициации по време на стартирането на реакциите, породени от неправилен прайминг или неправилно усвояване на праймерите.

Приложения

 • Високопрецизен PCR;
 • Амплификация на кДНК библиотеки;
 • кДНК клониране за експресия на белтъци;
 • Място-насочвана мутагенеза и генотипиране на мутанти (т.е., SNP анализ);

Компоненти

R010A
PrimeSTAR HS ДНК полимераза: 100 µL
5X PrimeSTAR буфер (Mg2+): 2 x 1 mL
Смес от дНТФ: 800 µL

R040A Premix Version
PrimeSTAR HS Premix 5 X 500 µL
PrimeSTAR HS ДНК полимераза : 1.25 ед./25 µL
2X Смес от дНТФ: 0.4 mM всеки
2X PrimeSTAR буфер (включва 2mM Mg2+)

Чистота Режеща активност, ендонуклеазна и екзонуклеазна активност не са установени след инкубация на 0.6 µg свръхнагъната pBR322 ДНК или 0.6 µg ламбда-Hind III дайджест с 10 единици от ензима в продължение на 1 час при 74°C.
Съхранение –20°C. Премикс: Транспортиране и съхранение при –20°C. Многократното повтаряне на замразяване-топене и енергично разбъркване трябва да се избягват. Веднъж стопен, разтворете в епруветки за PCR и съхранявайте на –20°C.
PCR продукти Значителен процент от PCR продуктите, получени с използването на PrimeSTAR HS ДНК полимеразата ще притежават притъпени краища. Така, получените PCR продукти могат да бъдат направо клонирани във вектори с притъпени краища (Ако е необходимо, фосфорилирайте PCR продуктите преди клониране).

Тест на ефективността на PCR Високата ефективност на ензима е потвърдена с PCR амплифициране на силен единичен ДНК фрагмент като за образци са използвани ка както ламбда ДНК (амплифицирани фрагменти: 8, 10, 12, 15 kb), така и човешка геномна ДНК (амплифицирани фрагменти: 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 kb).

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. №

  Разфасовка

  PrimeSTAR® HS DNA Polymerase

  R010A

  250 единици

  PrimeSTAR® HS DNA Polymerase

  R010B

  1,000 единици

  PrimeSTAR® HS DNA Polymerase (premix)

  R040A

  100 реакции

 • Производител:Takara-bio/Clontech, Япония