Политика по качеството

БИОМЕД ФЮЧАР декларира, че главна цел на ръководството и целия персонал е да предоставя на своите клиенти висококачествено лабораторно оборудване, консумативи и медицински изделия, съответстващи на техните изисквания и създадени от доказани производители.
БИОМЕД ФЮЧАР непрекъснато следи за степента на удоволетвореност на клиентите и проучва техните препоръки, изисквания и рекламации, като използва това за подобряване характеристиките, услугите и усъвършенстване на системата за управление на качеството.
БИОМЕД ФЮЧАР поддържа екип от високо квалифициран и мотивиран персонал и полага грижи за поддържане на благоприятна творческа атмосфера. Ние се стремим всеки служител да осъзнава важността на своите действия по отношение удоволетворяването на изискванията на клиентите и просперитета на фирмата.

При възникнали въпроси

БИОМЕД ФЮЧАР възприема процесния подход за създаването и поддържането на системата за управление на качеството. Във връзка с това извършва определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху качеството на предлаганите продукти. При провеждането на прегледи на ръководството се извършва преглед на изпълнението на поставените цели по качеството. Определянето на следващи цели се извършва в съответствие с визията за развитие на фирмата..
БИОМЕД ФЮЧАР се ангажира да удовлетворява приложимите изисквания, в това число всички нормативни актове, отнасящи се до дейността на фирмата.
БИОМЕД ФЮЧАР гарантира на своите клиенти коректност и стриктно изпълнение на поетите ангажименти.