Рибонуклеазен инхибитор без РНази

 • подходящ за ензиматични реакции;
 • по-потентен от от човешки плацентен РНазен инхибитор;
 • без РНази;
 • ефективен при разнообрани рН стойности: 5.5. до 8.5;
 • активен при температура между 37оС и 70оС;
 • не влияе на SP6, T7 или Т3 РНК полимерази, AMV или M-MLVобратна транскриптаза, Taq ДНК полимераза;
 • удължава времето, за което РНК може да бъде съхранявана безопасно.
 • дефиниция за единица: 1 единица е количеството инхибитор, необходимо за инхибиране активността на 5 ng рибонуклеаза А, която хидролизира цикличен 2′, 3′-цитидин монофосфат при спектрофотометрично анализирано изследване.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кол./оп.

  Кат. №

  Рибонуклеазен инхибитор

  7 500 ед.

  E4210-01

  Рибонуклеазен инхибитор

  37 500 ед.

  E4210-02

 • Производител:EURx, Полша