Минипрепаративен кит за изолиране на плазмидна ДНК GeneMATRIX

Кит за изолиране на високопречистена плазмидна ДНК (от 1,5-4 мл бактериална култура)

Този кит се използва за бързо изолиране на изключително пречистена плазмидна ДНК от различни бактериални видове, включително и рекомбинантни щамове на Escherichia coli. Онечиствания на плазмидната ДНК като РНК, едноверижна ДНК, протеини/ензими, липиди, багрила, детергенти, нуклеотиди, ЕДТА, лигазни и рестриктазни инхибитори, буфери, соли, двувалентни йони, други, се отстраняват от грубия бактериален лизат. Мембраните в центрофужните колонки на този кит са специално конструирани за отстраняване на проблемните за рестриктазните реакции инхибитори, а също и неспецифични екзо- и ендонуклеази. Цветен лизис буфер способства следенето на клетъчната солюбилизация и е особено полезен при едновременна обработка на множество проби. Добавянето на оптимизационен буфер осигуряват селективни условия за свързване на ДНК към центрофужните колонки на кита (чрез кратко центрофугиране), а онечистванията преминават през колонката. Следовите остатъци от онечистванията се отстраняват от смолата посредством две стъпки на промиване. ДНК след това се елуира със слабосолеви буфер, Tris-HCl, TE или вода. Така изолираната ДНК може да се използва непосредствено за други експерименти без да е необходима етанолна преципитация.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат.No.

  Количество

  Минипрепаративен кит за изолиране на плазмидна ДНК GeneMATRIX

  E3500-01

  50 препарации

  Минипрепаративен кит за изолиране на плазмидна ДНК GeneMATRIX

  E3500-02

  150 препарации

 • Производител:EURx, Полша