Универсален кит за пречистване на ДНК GeneMATRIX Basic

Универсален кит за пречистване на PCR продукти/ДНК след ензимни реакции, изолиране на ДНК от агарозни гелове, и изолиране на плазмидна ДНК от бактерии. 

Този кит е особено полезен за всяка лаборатория, работеща с ДНК, тъй като може да се използва за три основни ДНК протокола:
пречистване на ДНК след ензимно третиране, изолиране на ДНК от агарозни гелове и изолиране на плазмидна ДНК от бактериални култури. Комбинацията на тези три протокола в един единствен кит опростява работата и минимизира разходите за съответен експеримент.

Протоколът за пречистване на ДНК/PCR продукти позволява пречистване на ДНК фрагменти, които са подложени на или получени в резултат на различни модификации и реакции: PCR продукти, производни на рестрикционно смилане, обработка с кинази, дефосфорилиране, лигази, ензими или химични модификации, други. Получават се ултрачисти ДНК фрагменти с размери между 100 б.дв. и 15 000 б. дв. По този протокол се премахват ефективно онечиствания като еидиев бромид, праймери (под 40 nt), къси двойноверижни ДНК фрагменти (под 20 б.дв. 20 bp), РНК,  Так ДНК полимераза, Пфу ДНК полимераза, ендо- и екзонуклеази, ДНК-свързващи и модифициращи протеини, говежди серумен албумин и други протеини/ензими, липиди, ендотоксини, багрила, детергенти, нуклеотиди, химични и радиоактивни маркери, ЕДТА, проблематични рестрикционни и лигазни инхибитори, буфери и соли.

Протоколът за пречистване от агарозен гел служи за изолиране на ултрачиста линейна или кръгова ДНК с размери между 100 б.дв. и 10 кб. дв от TAE- или TBE-агарозни гелове. Може да се използва и за пречистване на ДНК фрагменти до 20 кб. дв. и повече за сметка на намаляващи добиви от пречистването. Освен агарозата ДНК пробата бива ефективно пречистена и от множество други реагенти: етидиев бромид, РНК, праймери, ензими и други протеини, липиди, ендотоксини, багрила, детергенти, нуклеотиди, радиоактивни маркери, химически маркери, ЕДТА, проблемни инхибитори на лигазни и рестрикционни реакции, буфери и соли.

Протоколът за изолиране на плазмидна ДНК позволява пречистване на плазмидна ДНК с  високо качество от различни видове бактерии, включително рекомбинантни щамове на Escherichia coli. Успешно се премахват онечиствания като РНК, едноверижна ДНК, ензими/протеини, липиди, багрила, детергенти, нуклеотиди, ЕДТА, проблемни лигазни и рестриктазни инхибитори, буфери и соли. Цветният лизис буфер способства за по-лесното следене на процеса на солюбилизиране на клетките и при едновременна обработка на множество проби.

При всички протоколи се добавя оптимизационен буфер, с който се създават селективни условия за свързване на ДНК към центрофужната колонка на кита и пропускане на всичко останало. Следовите остатъци от онечиствания по мемебраната на колонката се отстаняват чрез две последователни стъпки на промиване. Висококачествената ДНК след това се елуира със слабосолеви буфер, Tris-HCl, TE или вода. Така изолираната ДНК може да се използва непосредствено за други експерименти без да е необходима етанолна преципитация.

Допълнителни документи и информация за поръчка

  • Информация за поръчка:E3543-01 – 50 реакции
  • Производител:EURx Ltd