Обратна транскриптаза Tth /РНК зависима ДНК полимераза, активна при високи температури/

 • от Thermus thermophilus;
 • катализира обратната транскрипция от РНК до кДНК при повишена температура в при съствието на Mn2+ и катализира полимеризацията на ДНК в присъствието на Mg2+;
 • минимизира проблеми със силно изразена вторична структура на РНК;
 • използва се за ефективен PCR на ДНК, съдържаща проблемни вторични структури;
 • приложима при RT-PCR: ензимът се използва за обратната транскрипция и последващата амплификация на получената кДНК матрица;
 • резистентна към инхибитори на амплификацията, присъстващи в матричната ДНК, изолирана от проблематични проби;
 • дефиниция за единица: 1 единица е количеството ензим, необходимо за инкорпорирането на 1 nmol дТТФ в киселинно неразтворима форма за 10 минути при 50оС.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. №

  Кол./оп. 

  Обратна транскриптаза Tth

  E1374-01

  100 ед.

  Обратна транскриптаза Tth

  E1374-02

  500 ед.

 • Производител:EURx, Полша