Обратна транскриптаза HIV /РНК зависима ДНК полимераза/

 • от HIV;
 • катализира синтез на комплементарна ДНК верига, започваща от праймер, като използва РНК или едноверижна ДНК като матрица;
 • осигурява таргетни продукти за оценка ефективността на антивирусни агенти или инхибитори;
 • катализира синтез при матрица ДНК и РНК с вероятност за грешки: използва се за генериране на случайни мутации;
 • дефиниция за единица: 1 единица е количеството ензим, необходимо за инкорпорирането на 1 nmol белязан дТТФ в киселинно неразтворим материал за 10 минути при 37оС.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

   Кат. № 

  Кол./оп.

  Обратна транскриптаза HIV

  E1373-01

  500 ед.

  Обратна транскриптаза HIV

  E1373-02

  500 ед.

 • Производител:EURx, Полша