Обратна транскриптаза AMV, нативна /РНК зависима ДНК полимераза/

 • катализира синтез на комплементарна ДНК верига като използва РНК или едноверижна ДНК като матрица в присъствието на праймер;
 • от птичи миелобластен вирус;
 • поддържа РНаза Н активност, необходима за синтез на кДНК и изотермална РНК амплификация;
 • може да се използва за приготвяне на белязани хибридизационни сонди;
 • отлична за употреба при RT-PCR, RAMPTM, NASBATMкДНК библиотеки и деокси-ДНК секвениране;
 • дефиниция за единица: 1 единица е количеството ензим, необходимо за инкорпорирането на 1 nmol дТТФ в киселинно неразтворима форма за 10 минути при 37оС.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. №

  Кол./оп. 

  Обратна транскриптаза AMV, нативна

  E1372-01

  500 ед.

  Обратна транскриптаза AMV, нативна

  E1372-02

  500 ед.

 • Производител:EURx, Полша