Обратна транскриптаза AMV, клонирана /клонирана РНК зависима ДНК полимераза/

 • катализира синтез на комплементарна ДНК верига като използва РНК или едноверижна ДНК като матрица в присъствието на праймер;
 • от птичи миелобластен вирус;
 • ензимът е пречистен от рекомбинантен източник;
 • единственият клон наистина развит от птичи миелобластен вирус;
 • поддържа РНК- и ДНК- зависима ДНК полимеразна и РНаза Н активности;
 • експресирана като много стабилен високо активен полимер;
 • надеждна полимераза за синтез на кДНК и RT-PCR;
 • отлична за употреба при RT-PCR, RAMPTM, NASBATM, кДНК библиотеки и деокси-ДНК секвениране;
 • дефиниция за единица: 1 единица е количеството ензим, необходимо за инкорпорирането на 1 nmol дТТФ в киселинно неразтворима форма за 10 минути при 37оС.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. № 

  Кол./оп.

  Обратна транскриптаза AMV, клонирана

  E1371-01

  500 ед.

  Обратна транскриптаза AMV, клонирана

  E1371-02

  500 ед.

 • Производител:EURx, Полша