Кит за PCR амлифициране с TaKaRa Taq

Описание

PCR китът на Takara за амплифициране, който включва TaKaRa Taq, е създаден за извършване на PCR на всякакви ДНК образци и включва всички реагенти, нужни за PCR, включително смес от дНТФ и MgCl2. Китът на Takara с Taq полимераза включва също контролен образец и контролни праймери за проверка на условията на амплифициране,Taq PCR буфери (с и без магнезии) и ДНК молекулен маркер.

Характеристики

Амплифициране на ДНК от всякакви образци чрез PCR.

Компоненти

R011
TaKaRa Taq (5 ед./µL)                           250 ед.

дНТФ смес (2.5 mM всеки)                    1.28 mL
10X PCR буфер (съдържа 15 mM MgCl2)       1 mL
10X PCR буфер (без Mg2+)                         1 mL
MgCl2 (25 mM)                                          1 mL
Контролен образец (1 µg/mL ламбда ДНК)  100 µL
Контролен праймер 1 (20 pmol/µL)              50 µL
Контролен праймер 2 (20 pmol/µL)              50 µL
Контролен праймер 3 (20 pmol/µL)               50 µL
Ламбда EcoT 14 I дайджест (100 ng/µL)       40 µL
6X буфер за нанасяне                                1 mL

(36% глицерол, 0.05% бромфенол блу, 30mM ЕДТА, 0.05% ксилен цианол)

Съхранение

–20°C. Избягвайте повтарящи се замразявания/разтапяния на TaKaRa Taq и дНТФ. Направете аликвоти в  отделни епруветки и съхранявайте на –20°C.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Описание

PCR китът на Takara за амплифициране, който включва TaKaRa Taq, е създаден за извършване на PCR на всякакви ДНК образци и включва всички реагенти, нужни за PCR, включително смес от дНТФ и MgCl2. Китът на Takara с Taq полимераза включва също контролен образец и контролни праймери за проверка на условията на амплифициране,Taq PCR буфери (с и без магнезии) и ДНК молекулен маркер.

Характеристики

Амплифициране на ДНК от всякакви образци чрез PCR.

Компоненти

R011
TaKaRa Taq (5 ед./µL)                           250 ед.

дНТФ смес (2.5 mM всеки)                    1.28 mL
10X PCR буфер (съдържа 15 mM MgCl2)       1 mL
10X PCR буфер (без Mg2+)                         1 mL
MgCl2 (25 mM)                                          1 mL
Контролен образец (1 µg/mL ламбда ДНК)  100 µL
Контролен праймер 1 (20 pmol/µL)              50 µL
Контролен праймер 2 (20 pmol/µL)              50 µL
Контролен праймер 3 (20 pmol/µL)               50 µL
Ламбда EcoT 14 I дайджест (100 ng/µL)       40 µL
6X буфер за нанасяне                                1 mL

(36% глицерол, 0.05% бромфенол блу, 30mM ЕДТА, 0.05% ксилен цианол)

Съхранение

–20°C. Избягвайте повтарящи се замразявания/разтапяния на TaKaRa Taq и дНТФ. Направете аликвоти в  отделни епруветки и съхранявайте на –20°C.

 

Допълнителна информация

  • Информация за поръчка: кат. № R011 – 100 reactions
  • Производител: Takara Bio, Europe

Сваляне на прикачените файлове: 87_MB121_NZY-blunt_PCR_cloning_kit