Кит за пречистване на ДНК от агарозни геловеGeneMATRIX Agarose-Out

Универсален кит за пречистване на ДНК от агарозни гелове.

Този кит служи за изолиране на ултрачиста линейна или кръгова ДНК с размери между 100 б.дв. и 10 кб. дв от TAE- или TBE-агарозни гелове. Може да се използва и за пречистване на ДНК фрагменти до 20 кб. дв. и повече за сметка на намаляващи добиви от пречистването. Оцветеният разтварящ буфер допринася за по-лесното следене на разтварянето на агарозата при едновременна обработка на множество проби. Освен агарозата ДНК пробата бива ефективно пречистена и от множество други реагенти: етидиев бромид, РНК, праймери, ензими и други протеини, липиди, ендотоксини, багрила, детергенти, нуклеотиди, радиоактивни маркери, химически маркери, ЕДТА, проблемни инхибитори на лигазни и рестрикционни реакции, буфери и соли. Китът съдържа и оптимизационен буфер, чието добавяне осигурява селективни условия за задържане на ДНК в центрофужната колонка на кита при кратко центрофугиране, при което онечистванията не се задържат в колонката. Следови остатъци от разтворена агароза и други онечиствания, останали върху мембраната на колонката, се елиминират посредством две последователни стъпки на промиване. Мемебраната на колонката е специално предназначена и за премахване на проблемните за лигазни и рестриктазни реакции инхибитори. Висококачествената ДНК след това се елуира със слабосолеви буфер, Tris-HCl, TE или вода. Така изолираната ДНК може да се използва непосредствено за други експерименти без да е необходима етанолна преципитация.

Допълнителни документи и информация за поръчка

  • Информация за поръчка:E3540-01 – 50 реакции
    E3540-02 – 150 реакции
  • Производител:EURx Ltd.